ประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)

[  ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

 1-4-2558  จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

 

[ แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557) PDF
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557) Word
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559

[ คู่มือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ]

หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพ

 

[ เอกสารดาว์นโหลด ]

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
บันทึกภาคสนาม หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
บันทึกภาคสนาม หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน มคอ.7 ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน เกณฑ์ปี 58
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน มคอ.7 ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน เกณฑ์ปี 48
แบบฟอร์ม(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
แบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร
แบบการยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online
แบบประเมินสำหรับนักศึกษา(การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา)
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แบบสำรวจการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
แบบเพิ่มข้อมูลอาจารย์ในสาขา

 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ของ สกอ 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา