ประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)

[  ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

 1-4-2558  จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

 

[ แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ]

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557) PDF
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557) Word
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552-2556 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2556 )

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2558 )
ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปรับปรุงครั้งที่-3-พ.ศ.-2559

[ คู่มือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ]

 

 

[ เอกสารดาว์นโหลด ]

แบบฟอร์ม(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์

แบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร