Statistics Statistics
12088
Online User Online1
Today Today29
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month1,268
LastMonth Last Month2,049
ThisYear This Year12,088
LastYear Last Year0


 

 

 

 

Slider images
Slider images
Slider images

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ News


ข่าวประชาสัมพันธ์

[08-11-60] ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

[08-11-60] ประกาศให้ทุนสนับสนุน Publication Clinic สำหรับคณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

[08-11-60] ประกาศให้ทุนวิจัยสถาบันสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to Rปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

[08-11-60] ประกาศให้ทุนทำวิจัยต่างประเทศ-๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

[21-09-60] โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ผู้วิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม วช.1 ด และอัพโหลดข้อมูลผ่านระบบ DRMS ได้ที่ http://npru.drms.in.th/ พร้อมพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ จำนวน 3 ชุด พร้อมซีดี 1 แผ่น  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

[05-09-60] ประกาศเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[05-09-60] แบบฟอร์ม (วช.1ด) แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[05-09-60] รายชื่อที่ปรึกษาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

[05-08-60] หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๒)

[01-08-60] หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๒)

[18-07-60] ไฟล์บทสวดมนต์ โน๊ตสากลชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 6

[12-07-60] (ppt.) แผนการดําเนินการโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อ พัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

[28-06-60] ประกาศราคากลางโครงการวิจัยมุ่งเน้นของคณะ ปีงบประมาณ 2558

[23-02-60] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบวิจัยภายใต้โครงการ "นวัตกรรมเพื่อการจัดการห่วงโว่คุณค่าของ ข้าว ผัก และส้มโอปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานในการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครปฐม 4.0"

 


ภาพกิจกรรม