Statistics Statistics
402403
Online User Online1
Today Today52
Yesterday Yesterday100
ThisMonth This Month462
LastMonth Last Month7,009
ThisYear This Year7,471
LastYear Last Year89,924


 


Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images


      [12-07-61] แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มใหม่ ขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน วช.2562 (บูรณาการวิจัย)

      [28-06-61] หลักเกณฑ์-วิธีการและขั้นตอน

      [28-06-61] ประกาศหลักเกณฑ์-วิธีการและขั้นตอนการดำเนินโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก

      [28-06-61] คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานบริการวิชาการ-งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก-พ.ศ.-2561

      [26-06-61] แบบฟอร์ม Concept Paper (แผนงานวิจัย) เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน 2563

      [26-06-61] แบบฟอร์ม Concept Paper (โครงการวิจัย) เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน 2563

      [23-04-61] ประกาศฯ และคู่มือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 2561

      [04-12-60] คู่มือปฐมนิเทศ+เอกสารประชุม+รายงานวิจัย_บันทึก+ราคากลาง+ฏีกาล้างหนี้ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 

      [08-11-60] ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง๑๕  ธันวาคม พ.ศ. 2560

      [08-11-60] ประกาศให้ทุนสนับสนุน Publication Clinic สำหรับคณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

      [08-11-60] ประกาศให้ทุนวิจัยสถาบันสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to Rปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

      [08-11-60] ประกาศให้ทุนทำวิจัยต่างประเทศ-๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

      [21-09-60] โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 ผู้วิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม วช.1 ด และอัพโหลดข้อมูลผ่านระบบ DRMS ได้ที่ http://npru.drms.in.th/ พร้อมพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ จำนวน 3 ชุด พร้อมซีดี 1 แผ่น  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

      [05-09-60] ประกาศเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      [05-09-60] แบบฟอร์ม (วช.1ด) แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      [05-09-60] รายชื่อที่ปรึกษาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

      [05-08-60] หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๒)

      [01-08-60] หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ 2)

      [18-07-60] ไฟล์บทสวดมนต์ โน๊ตสากลชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 6

      [12-07-60] (ppt.) แผนการดําเนินการโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อ พัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

      [28-06-60] ประกาศราคากลางโครงการวิจัยมุ่งเน้นของคณะ ปีงบประมาณ 2558

      [23-02-60] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบวิจัยภายใต้โครงการ "นวัตกรรมเพื่อการจัดการห่วงโว่คุณค่าของ ข้าว ผัก และส้มโอปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานในการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครปฐม 4.0"