Statistics Statistics
159159
Online User Online2
Today Today9
Yesterday Yesterday248
ThisMonth This Month4,420
LastMonth Last Month4,200
ThisYear This Year35,380
LastYear Last Year32,315

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 • ระดับมหาวิทยาลัย e-book, pdf
 • คณะครุศาสตร์ e-book, pdf 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ e-book, pdf
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี e-book, pdf
 • คณะวิทยาการจัดการ e-book, pdf
 • คณะพยาบาลศาสตร์ e-book, pdf
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน e-book, pdf
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ e-book, pdf
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม e-book, pdf 
 • สำนักคอมพิวเตอร์ e-book, pdf
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา e-book, pdf
 • สถาบันภาษา e-book, pdf