ประกาศมหาวิทยาลัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาของบุคลากร พ.ศ.2560
  ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ. 2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พ.ศ.2557
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลงานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2556
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงดำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561