ประกาศมหาวิทยาลัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พ.ส.๒๕๕๗
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลงานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2556
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ