ประกาศมหาวิทยาลัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงดำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  

  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาของบุคลากร พ.ศ.2560

  ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ. 2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พ.ศ.2557
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลงานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2556
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ