ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาหรือเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาระงานในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics
พ.ศ. 2564
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2564  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบคำขอปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาหรือเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ.2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรถึงแก่ความตาย พ.ศ.2563 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

 

แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการสายวิชาสนับสนุน (ป 05 - ป 08)   

แบบฟอร์มสรุปรายงานการปฏิบัติงาน 

แบบฟอร์มสรุปภาระงานการปฏิบัติงาน กศ.พป. สรุปรายภาคเรียน  

แบบฟอร์มใบสมัคร 

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  
ใบสมัครพนักงานราชการ 
ใบสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว  
ใบรับรองแพทย์  


แบบฟอร์มบันทึกขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันเกินห้าวัน  

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีที่มีวันหยุดต่อเนื่อง/ลาช่วงเปิดภาคการศึกษา 

แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ  
แบบฟอร์มบันทึกข้อความลาไปต่างประเทศ  
แบบฟอร์มชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือออกปฏิบัติงาน  


แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว  

แบบ
คำขอหนังสือส่งตัวรักษาพยาบาลข้าราชการ 

แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ป.ทล.04) 
แบบประเมินผลทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แบบ ป.ทล.05) 

แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล/ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล  

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน

แบบประเมิน ป.05 - ป.07 และ ป.08 (ไฟล์ Excel)  

แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร (แบบ ป.05) 
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรสายสนับสนุน (แบบ ป.06) 
ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน (แบบ ป.07) 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (แบบ ป.08) 


พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

  สัญญาจ้างระยะที่ 1 (พม.ส01)  
  สัญญาจ้างระยะที่ 2 (พม.ส02)  
  สัญญาจ้างระยะที่ 3 (พม.ส03)  
  สัญญาจ้างระยะที่ 4 (พม.ส04)  
  สัญญาจ้างระยะที่ 5 (พม.ส05)  

 

    แบบสัญญาค้ำประกัน (พม.ค01)  
    แบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (พม.ต01)   **เฉพาะกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักหรือสถาบัน หรือได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรม แบบเต็มเวลา

แบบฟอร์มประเมินค่างาน  

  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ  

  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 

  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะในวิชาชีพและไม่ได้วิชาชีพเฉพาะ