ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
852582
Online User Online1
Today Today120
Yesterday Yesterday173
ThisMonth This Month6,438
LastMonth Last Month6,318
ThisYear This Year21,429
LastYear Last Year93,973

   

Slider images

    

Slider images

 

 

               
 
   
                

 

  

               

          

 

      

              

 

 

 

 


 

     

       
 
 
 
   
 
       

 
  โครงการอบรมเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระยะที่ 2
อบรมเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากรโดย
อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ
โครงการอบรมเสริมทักษะและคุณลักษณะความเป็นครูตาม Model Competency หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระยะที่ 2
อบรมเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากรโดย
อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ

 

   
 
 

กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียกการสอนและสื่อแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1

  กิจกรรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Active Learning สาระวิชาสังคมศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ 

วันที่ 11 มีนาคม 2566

 อ่านฉบับเก่า

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

                                                     

            

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

          

 

 

 

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม