ล็อคอินเข้าใช้งานระบบ
ห้อง/ปฏิทินการใช้ห้อง
หนังสือขออนุญาติใช้ห้อง

 

❯❯❯  เวลาให้บริการ
เปิดให้บริการ   
      จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 - 16.30 น.
      อาทิตย์        เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดให้บริการ
      วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
      และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

 


 

Statistics Statistics
1778
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month526
LastMonth Last Month247
ThisYear This Year1,775
LastYear Last Year0

 


งานรายได้และทรัพย์สิน  มีบุคลากรในสังกัด จำนวน 15 คน 


1.  นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม ข้าราชการ ตำแหน่งหัวหน้างาน
2.  นางศิริกันยา   ลลิตวสุภิญโญ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
3.  นางเบญจวรรณ   นราแก้ว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
4.  นางสำลี อ่วมชม ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
5.  น.ส.โสฬส รุ่งเรื่อง ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
6.  นางไพเราะ  เปี่ยมคล้า ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
7.  น.ส.จริยา     นาเครือ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
8.  นางสีนวล หอยสังข์ทอง ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
9.  น.ส.ชนันธร พิมเจริญ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
10. นางสำเริง     อ่วมชม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
11. นางสุมาลี          ชมชมชื่นใจ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
12. น.ส.นิตยา         ไทยทองหลาง ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
13. นางสาววรรณภา  พวงทอง ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
14. นางสาวขวัญตา   บุญเอื้อ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
15. นายลัทธพล  บุณยเลขา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
       


 


สำนักงานอธิการบดี
   
» กองกลาง
         
งานบริหารทั่วไป
           งานการเงินและบัญชี
           งานพัสดุ
           งานบริหารทรัพยากรบุคคล
           งานประชุมและพิธีการ
           งานรายได้และทรัพย์สิน
           งานอาคารสถานที่ฯ
           
งานกฎหมายและนิติการ
           งานยานพาหนะ

   » กองนโยบายและแผนงาน
   » กองพัฒนานักศึกษา        


ติดต่อเรา
งานรายได้และทรัพย์สิน 
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

Tel : 0 3410 9300 ต่อ 3509 , 3510
Fax : 0 3426 1048 (Auto)