ล็อคอินเข้าใช้งานระบบ
ห้อง/ปฏิทินการใช้ห้อง
หนังสือขออนุญาติใช้ห้อง

 

❯❯❯  เวลาให้บริการ
เปิดให้บริการ   
      จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 - 16.30 น.
      อาทิตย์        เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดให้บริการ
      วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
      และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

 


 

Statistics Statistics
1772
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month520
LastMonth Last Month247
ThisYear This Year1,769
LastYear Last Year0

 

หน้าที่ของงานรายได้และทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
          ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานรายได้และทรัพย์สิน ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
                 1.  จัดหาผู้ประกอบการ
                 2.  จัดทำแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจำปี การดำเนินการตามแผนงาน โครงการ
                      และจัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปี
                 3.  ดำเนินการประสานจัดเก็บรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าพื้นที่ อาคารและทรัพย์สินที่อยู่
                      ในความปกครองของมหาวิทยาลัย
                 4.  ดำเนินการควบคุม ดูแล ติดตามการดำเนินการผลิตน้ำดื่มเฟื่องฟ้า และจัดเก็บรายได้จาก   
                      การจำหน่ายน้ำดื่มเฟื่องฟ้า
                 5.  ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย
                 6.  ดำเนินการติดตามทวงถามผู้ค้างชำระค่าเช่าพื้นที่
                 7.  ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
                       ร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
                 8.  จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องในงานรายได้และทรัพย์สิน
                 9.  ดูแล ติดตามการดำเนินการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามสัญญา
                10. การจัดประชุม จัดทำวาระการประชุมต่าง ๆ พร้อมตรวจทานและส่งรายงานการประชุม
                      ในส่วนของงานรายได้และทรัพย์สิน
                11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การบริหารงานของงานรายได้และทรัพย์สิน

          วัตถุประสงค์
               
1. บริหารจัดการรายได้ และทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสวัสดิการแก่นักศึกษา
                  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
              2. บริหารจัดการรายได้และทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจ
                  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
              3. ดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

         ปรัชญา      องค์กรที่สร้างรายได้ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

         วิสัยทัศน์    สร้างรายได้เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

         พันธกิจ      1.  จัดหารายได้ และบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
                                 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                            2.  จัดบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการ
                                 ดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
                            3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

 


 


สำนักงานอธิการบดี
   
» กองกลาง
         
งานบริหารทั่วไป
           งานการเงินและบัญชี
           งานพัสดุ
           งานบริหารทรัพยากรบุคคล
           งานประชุมและพิธีการ
           งานรายได้และทรัพย์สิน
           งานอาคารสถานที่ฯ
           
งานกฎหมายและนิติการ
           งานยานพาหนะ

   » กองนโยบายและแผนงาน
   » กองพัฒนานักศึกษา        


ติดต่อเรา
งานรายได้และทรัพย์สิน 
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

Tel : 0 3410 9300 ต่อ 3509 , 3510
Fax : 0 3426 1048 (Auto)