คำนำ  
สารบัญ  
 

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560  
2.ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560   
5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พ.ศ. 2560  
6.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พ.ศ. 2561   

   

6.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ  
6.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน  
6.3 แบบประเมินทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
6.4 แบบประเมินทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

7.ประกาศ แนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ.2560
8.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงดำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

9.ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ปรับแก้ไขใหม่) พ.ศ. 2562