คำนำ  
สารบัญ  
 

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560  

3.ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ.2563
6.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พ.ศ. 2560  

7.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564 

8.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2564 

   

8.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ  
8.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน  
8.3 แบบประเมินทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
8.4 แบบประเมินทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน     
9.ประกาศ แนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ.2560

10.ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564)