คำนำ  
สารบัญ  
 

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560  
2.ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
4.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560   
5.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พ.ศ. 2560  
6.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พ.ศ. 2560  

    6.1  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ  
6.2  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน  
6.3  แบบประเมินทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
6.4  แบบประเมินทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน