ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาหรือเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาระงานในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics พ.ศ. 2564 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564  

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2564  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบคำขอปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาหรือเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ.2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการคัดเลือกอาจารย์ พ.ศ. 2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรถึงแก่ความตาย พ.ศ.2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

 

 แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการสายวิชาการ (ต.01, ป 01-ป 05 ,ป 08 และค่าภาระงาน )   

 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา   

 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ใบสมัครแสดงความจำนงค์เป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  
 ใบรับรองแพทย์  

 

 แบบฟอร์มบันทึกขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันเกินห้าวัน  

 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีที่มีวันหยุดต่อเนื่อง/ลาช่วงเปิดภาคการศึกษา 

 แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ  
 แบบฟอร์มบันทึกข้อความลาไปต่างประเทศ  

 
 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว  
 

 ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564) 

 ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 บบรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (แบบ ป.ทล.01) 
 แบบสรุปแสดงภาระงานรายบุคคล (แบบ ป.ทล.02) 
 แบบประเมินผลทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (แบบ ป.ทล.03) 
 แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ป.ทล.04) 

 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล/ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล  
 แบบคำขอหนังสือส่งตัวรักษาพยาบาลข้าราชการ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ

 แบบประเมิน แบบ ต.01,ป.01-ป.05 และ ป.08 (ปรับปรุง ไฟล์ Excel)   
 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

    สัญญาจ้างระยะที่ 1 (พม.ว01)  
    สัญญาจ้างระยะที่ 2 (พม.ว02)  
    สัญญาจ้างระยะที่ 3 (พม.ว03)  
    สัญญาจ้างระยะที่ 4 (พม.ว04)  
    สัญญาจ้างระยะที่ 5 (พม.ว05)  

 


     แบบสัญญาค้ำประกัน (พม.ค01)  
     แบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (พม.ต01)   **เฉพาะกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักหรือสถาบัน หรือได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรม แบบเต็มเวลา