ใบสมัครขอรับการกำหนดตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ

ใบสมัครขอรับการกำหนดตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (หัวหน้างาน)

ใบสมัครขอรับการกำหนดตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร

ใบสมัครรับโอนข้าราชการ 
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  
ใบสมัครพนักงานราชการ 
ใบสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว  
ใบสมัครแสดงความจำนงค์เป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  
ใบรับรองแพทย์  

 

 

แบบรายงานผลการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา 

 

แบบฟอร์มงาน กศ.พป.
บันทึกข้อความสรุปภาระงาน กศ.พป. 
แบบฟอร์มสรุปภาระงาน กศ.พป. 

 

แบบฟอร์มคณะกรรมการดำเนินการสอบ

แบบฟอร์มคณะกรรมการดำเนินการสอบ (สายวิชาการ)

แบบฟอร์มคณะกรรมการดำเนินการสอบ (สายสนับสนุน)

แบบฟอร์มคณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานทั่วไป (สายสนับสนุน)

 

แบบฟอร์มขอมี/แก้ไขลายมือชื่อบุคลากรสำหรับใช้ในระบบอิเล็กทรอนิคส์

แบบฟอร์มขอมี/แก้ไขลายมือชื่อบุคลากรสำหรับใช้ในระบบอิเล็กทรอนิคส์ 

 

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดในวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันเกินห้าวัน  

​ แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีที่มีวันหยุดต่อเนื่อง/ลาช่วงเปิดภาคการศึกษา 

แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ  

แบบฟอร์มบันทึกข้อความลาไปต่างประเทศ  
แบบฟอร์มลืมแสกนนิ้วมือ  


แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน-รับรองการปฏิบัติงาน  
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารกรุงไทย-ธนาคารทหารไทย-ธนาคารอิสลาม    
    เฉพาะธนาคารอิสลาม      1.ใบสมัครใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารอิสลามฯ   
                                       2.เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ ธนาคารอิสลาม   
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการธนาคารออมสิน  
แบบฟอร์มขอหนังสือกู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ  
แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก-ธอส  

 
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว  
 
สำหรับลูกจ้างชั่วคราว  
 
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล/ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 

แบบ
คำขอหนังสือส่งตัวรักษาพยาบาลข้าราชการ 
 
แบบการเขียนภาระงานระยะที่ 2  
แบบการทำคู่มือการปฏิบัติงานระยะที่ 3  

 

ลูกจ้างประจำ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ 

พนักงานราชการ
แบบฟอร์มการประเมินพนักงานราชการ (ส่วนที่1-2) (ส่วนที่3-5)  

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

สำหรับลูกจ้างชั่วคราว 

   

   สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่  

   สัญญาค้ำประกันจ้างเจ้าหน้าที่ 

   รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ 

 

      แบบสัญญาค้ำประกัน (พม.ค01)  
      แบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (พม.ต01)   **เฉพาะกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักหรือสถาบัน หรือได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรม แบบเต็มเวลา