ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2560 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ครพ.เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) การสะสมวันลาพักผ่อน

ประกาศ ครพ.เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และแบบ คพร.สป.1-สป.2

 


ใบสมัครรับโอนข้าราชการ 

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  
ใบสมัครพนักงานราชการ 
ใบสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว  
ใบสมัครแสดงความจำนงค์เป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  
ใบรับรองแพทย์  


บันทึกข้อความสรุปภาระงาน กศ.พป. 
แบบฟอร์มสรุปภาระงาน กศ.พป. 

แบบฟอร์มบันทึกขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันเกินห้าวัน  

​ แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลการลาหยุดราชการประจำปีที่มีวันหยุดต่อเนื่อง/ลาช่วงเปิดภาคการศึกษา 

แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ  
แบบฟอร์มบันทึกข้อความลาไปต่างประเทศ  
แบบฟอร์มลืมสแกนนิ้วมือ  

 


แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน-รับรองการปฏิบัติงาน  
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารกรุงไทย-ธนาคารทหารไทย-ธนาคารอิสลาม    
    เฉพาะธนาคารอิสลาม      1.ใบสมัครใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารอิสลามฯ   
                                            2.เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ ธนาคารอิสลาม   
แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการธนาคารออมสิน  
แบบฟอร์มขอหนังสือกู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ  
แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการเงินกู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก-ธอส  

 
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว  
 
สำหรับลูกจ้างชั่วคราว  
 
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล/ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล 

แบบ
คำขอหนังสือส่งตัวรักษาพยาบาลข้าราชการ 
 
แบบการเขียนภาระงานระยะที่ 2  
แบบการทำคู่มือการปฏิบัติงานระยะที่ 3  

 
ลูกจ้างประจำ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ 

พนักงานราชการ
แบบฟอร์มการประเมินพนักงานราชการ (ส่วนที่1-2) (ส่วนที่3-5)   
   

ลูกจ้างชั่วคราว

   สัญญาจ้าง  
 

 

      แบบสัญญาค้ำประกัน (พม.ค01)  
      แบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (พม.ต01)   **เฉพาะกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักหรือสถาบัน หรือได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรม แบบเต็มเวลา