แบบฟอร์มพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  
ใบสมัครแสดงความจำนงค์เป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  
ใบรับรองแพทย์  

 
แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ  
แบบฟอร์มบันทึกข้อความลาไปต่างประเทศ  
 
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว  
 
ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
แบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (แบบ ป.ทล.01) 
แบบสรุปแสดงภาระงานรายบุคคล (แบบ ป.ทล.02) 
แบบประเมินผลทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (แบบ ป.ทล.03) 
แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ป.ทล.04) 

 
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล/ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล  

แบบ
คำขอหนังสือส่งตัวรักษาพยาบาลข้าราชการ 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ

แบบประเมิน ป.01-ป.05 และ ป.08 (ไฟล์ Excel)  

ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ป.01) 
แบบสรุปแสดงภาระงาน (แบบ ป.02) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ (ตำแหน่งวิชาการ) (แบบ ป.03) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ (ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร) (แบบ ป.04) 
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร (แบบ ป.05) 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (แบบ ป.08)  
 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

    สัญญาจ้างระยะที่ 1 (พม.ว01)  
    สัญญาจ้างระยะที่ 2 (พม.ว02)  
    สัญญาจ้างระยะที่ 3 (พม.ว03)  
    สัญญาจ้างระยะที่ 4 (พม.ว04)  
    สัญญาจ้างระยะที่ 5 (พม.ว05)  

 


      แบบสัญญาค้ำประกัน (พม.ค01)  
      แบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (พม.ต01)   **เฉพาะกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักหรือสถาบัน หรือได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรม แบบเต็มเวลา