แบบฟอร์ม/คู่มือ

กำหนดการและตารางนำเสนอบทความ Download
รายละเอียดโครงการ Download
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  Download 
แบบฟอร์มบทความ  Full paper Template (Oral และ Poster) (Word) Download
คู่มือการส่งบทความฉบับแก้ไข Download
คู่มือลงทะเบียนและการส่งบทความ Download
คู่มือลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ (ไม่นำเสนอบทความ) Download
แบบฟอร์มสำหรับการตรวจและแก้ไขบทความ Download
แบบฟอร์มประวัติผู้นำเสนอผลงาน Download
ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ Download

 

การส่งบทความในระบบงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม