ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

ประกาศ กพว. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน กรณีสื่อการสอนประเภท Power Point 2564  และตัวอย่างโดย ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

 
ประกาศ กพว. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2564 
และแบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน 
 
ประกาศ กพว. เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564  
 
ประกาศ กพว. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2558

ประกาศ กพว. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 .

ประกาศ กพว. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

 

ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer)สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ไฟล์ Word

ประกาศ เรื่องอัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2554
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย ค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2559
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ประกาศ 6 ต.ค. 61
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2561 ประกาศ 3 มี.ค. 61
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2556
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าาด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2557
 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ 2557