ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.2554

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2551

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2551

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551