บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

 

1

2-10-2561

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES,TON DUC THANG UNIVERSITY,VIETNAM
 

 

2

9-11-2561

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND CAN THO UNIVERSITY CAN THO,VIETNAM
 

 

3

19-7-2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของ อพท.

 

4

2-8-2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

 

     

เอกสารเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก         

ลำดับที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง

 
1 2-1-2562 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND NATION CHIN-YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAICHUNG,TAIWAN  
2 4-1-2562 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND  FPT UNIVERSITY , VIETNAM  
3 29-8-2562 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY,THAILAND AND COLLEGE OF MANAGMENT, ATIONAL CHIN-YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY , TAIWAN  
4 23-9-2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม