ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
http://dept.npru.ac.th/general/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=extmod&sys=sys_calendar&dat=index
Statistics Statistics
11034
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month507
LastMonth Last Month588
ThisYear This Year5,565
LastYear Last Year5,469

 

  บุคลากร กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี
 
     
 
นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
 
     
   
     
 
นางวงษ์เดือน ก่วยสกุล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
     

นางจิดาภา ธิติคุณธรรม
ประจำงานบริหารทั่วไป

นางสาวกัญญา อินทร์แหยม
ประจำงานบริหารทั่วไป

นางสาวศศิธร จันทรอัมพร
ประจำงานบริหารทั่วไป
     
 
นางสาวนิรมล โชคธนานนท์
ประจำงานบริหารทั่วไป
 
     
     
  หน่วยประชาสัมพันธ์  
     

นางสาวพรประภา รัตนแดง
ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์

นางมาลัยพร จันทคาตร
ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริวรรณ ริ้วสุขสันต์
ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์
 


นางสาวยุวิษฐา หงษ์เหม
ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์

 
 
     
  หน่วยโสตทัศนูปกรณ์  
     
 
นายสมบัติ ผิวอ่อน
หัวหน้าหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์
 
     

นายสมศักดิ์ ธนาณิชนันท์
ประจำหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์

นายอภิชาติ นิ่มเภา
ประจำหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์

นายภานุพงศ์ สังขาร
ประจำหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์
     
 
นายณัฐวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์
ประจำหน่วยโสตทัศนอุปกรณ์
 
     
     
  หน่วยยานพาหนะ  
     
 
นายสมจิตร เสือกลิ่น
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
 
     

นายวัฒนา ทับทิมเขียว
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายอินถา อานนท์
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายสุทศ สากระสันต์
ประจำหน่วยยานพาหนะ
     

นายสุรินทร์ กุลเรือง
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายรณชัย มั่งมูล
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายเอกชัย โตทับ
ประจำหน่วยยานพาหนะ
     

นายเกรียงศักดิ์ ลบแย้ม
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายเจษฎา ทองชวัชน์
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายนิมิตต์ ผงสันเทียะ
ประจำหน่วยยานพาหนะ
     

นายธิระ อินทร์บำรุง
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายวิเชษ ทองงาม
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายสรายุทธ อภิชาติโภคากุล
ประจำหน่วยยานพาหนะ
     

นายสุธน โห้แพ
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายทรงศักดิ์ วุฒิไกรรัตน์
ประจำหน่วยยานพาหนะ

นายญาณภัทร  พวงสาลี
ประจำหน่วยยานพาหนะ
     
   
     
 
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย
หัวหน้างานการเงินและการบัญชี
 
     

นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
ประจำงานการเงินและการบัญชี

นางสาวโสทญา แคะจู
ประจำงานการเงินและการบัญชี

นางสาวหรรษกานต์ สมไพบูลย์
ประจำงานการเงินและการบัญชี
     

นางสาวทีปกา งาทิพย์
ประจำงานการเงินและการบัญชี

นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา
ประจำงานการเงินและการบัญชี

นางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา
ประจำงานการเงินและการบัญชี
     

นางสาวกัญญณ์พัชร  เหมือนจินดา
ประจำงานการเงินและการบัญชี

นางสาวสุนิสา  ชีวันโชติบัณฑิต
ประจำงานการเงินและการบัญชี


นางสาวไอลดา  มัจฉาเดช
ประจำงานการเงินและการบัญชี

     
   
     
 
นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว
หัวหน้างานพัสดุ
 
     

นายขวัญชัย ภาตินทุ
ประจำงานพัสดุ

นางสาวสุภาพร มนคล้ำ
ประจำงานพัสดุ

นางสาวเบญญาภา  ตัญญะผล
ประจำงานพัสดุ
     

นางทัดทรวง เลิศโพธาวัฒนา
ประจำงานพัสดุ

นางสาวเชิงกวี  แผ่นทอง
ประจำงานพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ หงษ์สมาทิพย์
ประจำงานพัสดุ
     
   
     
 
นางสาวนันท์นภัส ประสพสุข
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
     

นายยุทธนา หิรัญวัฒนะ
บุคลากร ปฏิบัติการ

นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ
บุคลากร ปฏิบัติการ

นางสาวฐิติมา บุญอุปถัมภ์
บุคลากร ปฏิบัติการ
     

นางสาวกมลวรรณ ทองสอน
บุคลากร ปฏิบัติการ


นางสาวนาฏยา  ปานเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางสาวกัณหา  เสริมสินธุ์
บุคลากร ปฏิบัติการ


นายธัชพงศ์  ชาลานุมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

 


นางสาวสรีมาศ  ประสารศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

   
     
 
นายสุปัญญา สุสวัสดิ์ทองคำ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
 
     

นายทิพวัน ฟุ้งเปีย
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายสุเทพ เภาจี๋
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายประสงค์ ทับทิมทอง
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นายสมคิด แซ่ลี้
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายปัญญา แก่นจันทร์
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายเอนก รูปสูง
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นายสัญชัย ฟุ้งเปีย
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายถนอมศักดิ์ ชาวนาฟาง
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายกนกศักดิ์ บุตรดามา
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นางสาวตรีชฎาพร ขำสุวรรณ
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นางสาวชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นางสาวปนัดดา เคลือบคลาย
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นายสมเกียรติ อู่ข้าวอู่น้ำ
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายสมศักดิ์ เกิดเรียน
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายวิชัย สาลี
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     

นายอนุสรณ์ ฟุ้งเปีย
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายเกรียงไกร ฟุ้งเปีย
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

นายอมร แก้วเจริญ
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
     
 
นายสมวุฒิ ขันเครือ
ประจำงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
 
     
   
     
 
นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
 
     

นางกฤติมา ธณศักดิ์กุล
ประจำงานประชุมและพิธีการ

นางสาวพัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล
ประจำงานประชุมและพิธีการ

นางสาวยุวดี ร่วนลอย
ประจำงานประชุมและพิธีการ
     

นางสาวณัฐวรรณ คงวัฒนกุล
ประจำงานประชุมและพิธีการ
 
นางยุภา สนุกพันธ์
ประจำงานประชุมและพิธีการ
   
 
   
     
 
นางศรีสุดา มีอยู่เต็ม
หัวหน้างานรายได้และทรัพย์สิน
 
     
 
นางสาวศิริกันยา ถมทองคำ
ประจำงานรายได้และทรัพย์สิน
 
     
   
     
 
นางสาวโสภิตา พูนศรี
รักษาการหัวหน้างานกฏหมายและนิติการ
 
     

นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ
นิติกร

นางสาวอภิญญา วิจิตต์โภคิน
นิติกร

นางสาวยุวดี  สมเชื้อเวียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ