ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
http://dept.npru.ac.th/general/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=extmod&sys=sys_calendar&dat=index
Statistics Statistics
21902
Online User Online2
Today Today5
Yesterday Yesterday29
ThisMonth This Month309
LastMonth Last Month1,001
ThisYear This Year1,310
LastYear Last Year7,937

 

 

        กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แต่เดิมชื่อ "สำนักงานอธิการ" จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้รับการจัดตั้งให้เป็น "สำนักงานอธิการบดี" ตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 10 ต่อมา สถาบันราชภัฏได้มีฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 แต่เมื่อ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีเดิมจึงเป็นหน่วยงานระดับกอง ชื่อว่า "กองกลาง" โดยมีหน่วยงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 มีหน่วยงานสังกัดกองกลาง 7 งาน  ต่อมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2559 ได้แบ่งส่วนราชการระดับงานของกองกลาง สำนักงานอธิการบดีจาก 7 งานออกเป็น 8 งาน ได้แก่

        1. งานบริหารทั่วไป
        2. งานการเงินและบัญชี
        3. งานพัสดุ
        4. งานเจ้าบริหารทรัพยากรบุคคล
        5. งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน
        6. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
        7. งานประชุมและพิธีการ 
        8. งานกฎหมายและนิติกร