กำหนดการ 

การนำเสนอบทความจัดในรูปแบบ Hybrid โดยให้ผู้ส่งบทความและผู้เข้าร่วมลงทะเบียนในระบบ ONSITE & ONLINE (การนำเสนอแบบโปสเตอร์นำเสนอ ONSITE เท่านั้น ) ตั้งแต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2563 

 ลงทะเบียนระบบ ONSITE & ONLINE

กำหนดการและตารางการนำเสนอบทความ 

ตารางวันที่และสาขาในการนำเสนอบทความ  

คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM 


กิจกรรม

กิจกรรม
กำหนดการ
เปิด - ปิดรับบทความ (Full Paper)
ขยายระยะเวลารับบทความ 
ตั้งแต่บัดนี้  – 30  เมษายน  2563
ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม  2563
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
(แจ้งผลทางอีเมล์)
 6  พฤษภาคม  2563
5  มิถุนายน  2563
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 
31 พฤษภาคม  2563
12  มิถุนายน  2563
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)
1 – 10  มิถุนายน  2563
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate)
9  – 10  กรกฎาคม  2563
นำเสนอผลงาน
9  – 10  กรกฎาคม  2563

 


 

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดโครงการ Download
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Download 
Full paper Template (แบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) (Word) Download
คู่มือการส่งบทความสำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (นำเสนอบทความ) Download
คู่มือการส่งบทความฉบับแก้ไขสําหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 Download
คู่มือลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ (ไม่นำเสนอบทความ) Download
แบบฟอร์มสำหรับการตรวจและแก้ไขบทความ Download
แบบฟอร์มประวัติผู้นำเสนอผลงาน Download
ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย Download
ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ Download

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการปลอดภัยและป้องกันโควิด-19

 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถเข้าห้องนำเสนอได้นั้น ต้องเป็นบุคคลที่ลงทะเบียนแบบ ONSITE เท่านั้น
2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. มีการตรวจวัดอุณหภูมิที่หน้าอาคารนำเสนอ หากวัดค่าได้เกิน 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร
4. มีการติดสติกเกอร์เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร
5. ผู้เข้าร่วมประชุมให้ลงทะเบียนไทยชนะ และลงชื่อเข้าร่วมประชุม ณ หน้าห้องที่นำเสนอของสาขานั้นๆ  และรับเอกสาร  อัพโหลดไฟล์การนำเสนอที่โน๊ตบุ๊คที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ ห้องที่นำเสนอ
6. อาหารกลางวันและอาหารว่าง แจกเป็นเซ็ตกล่อง ณ หน้าห้องการนำเสนอ 
7. พิธีเปิดการประชุมและการบรรยายขององค์ปาฐกรับชมผ่านการถ่ายทอดสด ณ ห้องนำเสนอผลงาน
8. กรณีมีเหตุฉุกเฉินแจ้งผู้ดูแลประจำตึก

 

อาคารที่ใช้นำเสนอผลงาน

1.อาคารเรียน A 2
2.อาคารเรียน A 5
3.อาคารโลจิสติกส์
4.อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5.อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม