โครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการอย่างไร 

ไม่ละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ วันที่  27 ต.ค. 2563

 การเปรียบเทียบเกณฑ์ ปี60และปี63 โดย ศ.เกียรติคณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

- ข้อกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 63 โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

- การขอตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ 63 โดย ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒ

- เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดย รศ.มานิตย์ จุมปา

-รวมเกณฑ์ 60

-สรุปเกณฑ์ 60

-รวมเกณฑ์ 63

 

_______________________________________________________________________________________________

เอกสารประกอบการอบรมโครงการการทำตำแหน่งทางวิชาการ 2560

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย สกอ.

- คำจำกัดความผลงานทางวิชาการ โดย สกอ.

- การเขียนผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์