Statistics Statistics
1077730
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday142
ThisMonth This Month2,934
LastMonth Last Month7,833
ThisYear This Year31,725
LastYear Last Year61,939
            

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

[20-07-2566] แบบสำรวจแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2564 (สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2565)

[18-07-2566] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

[12-07-2566] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม

[04-07-2566] แบบสำรวจแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก และ ปริญญาโท) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2564 (สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2565)

[25-06-2566] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[19-06-2566] ประกาศฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[14-06-2566] ประกาศฯ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

[09-06-2566] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

[24-05-2566] ประกาศฯ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[09-02-2566] ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

[08-12-2565] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

[29-11-2565] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 

[15-11-2565] ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

[13-11-2565] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

[04-11-2565] ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

[26-10-2565] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

[21-10-2565] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2565

[20-10-2565] กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560-2562 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

[22-08-2565] ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2565

[01-08-2565] ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

 

หน้าถัดไป2  3  4  5  6  7  8  9  10