เว็บไซต์คณะและสาขาวิชา


คณะครุศาสตร์

 กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  สาขาวิชาประถมศึกษา
 กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 กลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 กลุ่มวิชาหลักสูตร  สาขาวิชาพลศึกษา

 

คณะวิทยาการจัดการ

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สาขาวิชาการจัดการอาหาร  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 สาขาวิชาดนตรี  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 สาขาวิชานิติศาสตร์  กลุ่มวิชาอาเซียน
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  สาขาวิชาศิลปศึกษา
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชานาฎศิลป์และศิลปะการแสดง
 สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต  
 สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)  

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
 สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  

 

หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562