Statistics Statistics
866186
Online User Online1
Today Today134
Yesterday Yesterday545
ThisMonth This Month10,182
LastMonth Last Month11,970
ThisYear This Year89,287
LastYear Last Year125,512
            

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

                                                                                                           ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[10-09-2564]  รายงานผลการส่งเอกสารการสมัครเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564  http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[20-08-2564] ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[15-08-2564] ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[23-06-2564] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

[21-06-2564] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

[07-06-2564] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

[31-05-2564] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่​ 9) 

[30-04-2564] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่​ 8) 

[22-02-2564] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่​ 6) 

[28-02-2564] บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560-2561 (มกราคม 2561-มิถุนายน 2562) 

[28-02-2564] บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560-2561 (มกราคม 2561-มิถุนายน 2562) 

[28-02-2564] บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560-2561 (มกราคม 2561-มิถุนายน 2562)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 

[28-02-2564] ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2564