Statistics Statistics
1063970
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday395
ThisMonth This Month3,729
LastMonth Last Month4,010
ThisYear This Year17,965
LastYear Last Year61,939
            

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

                                                                                                           ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[17-05-2567] ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปีการศึกษา 2567 http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[09-01-2567] ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 http://dept.npru.ac.th/computer/data/images/icon_new.gif

[22-11-2566] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

[14-11-2566] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

[03-08-2566] ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

[26-07-2566] กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (ป.เอก - ป.โท) ประจำปีการศึกษา 2563-2564

[20-07-2566]  แบบสำรวจแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2564 (สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2565) 

[18-07-2566]  ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

[12-07-2566] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม

[04-07-2566] แบบสำรวจแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก และ ปริญญาโท) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2564 (สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2565)

[25-06-2566] ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566