Statistics Statistics
932841
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday260
ThisMonth This Month2,904
LastMonth Last Month6,402
ThisYear This Year31,740
LastYear Last Year124,202
            

 

                             

 

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษางานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เลขที่ ๓๔๔/๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เลขที่ ๒๒๕/๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2562

 

ประกาศ

ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4)

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่องเลื่อนกําหนดการยื่นคําร้องขอจบระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

ประกาศ เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ประกาศ เรื่องการควบคุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ พ.ศ.2556

ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557

ประกาศ เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พ.ศ.2559

ประกาศ เรื่องแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาปรับพื้นและรายวิชาเสริมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

 

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ.2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565