ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329473
Online User Online2
Today Today76
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month867
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,636
LastYear Last Year47,468

ฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

        

นายยุทธพงษ์  นวมอารีย์

Mr. Yutthaphong  Nuamaree

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3381

E-mail : lermsak23@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

 

 

 

 

        

นายทรงพล  แสนคำ

Mr. Songpol  Sankum

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3372

E-mail : tum_songpol@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานหอพักนักศึกษา

 

 

 

   

       

นายดำรงศิลป์  มาเจริญ

Mr. Damrongsil Majarean

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3379

E-mail : Damrongsil2523@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานทุนการศึกษา

 

 

 

 

        

นางสาวอุไรรัตน์  เตชตติจินดา

MISS. Urairat  Tachatatijinda

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3378

E-mail : ura2527@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานบริการให้คำปรึกษา,เบิกจ่ายลงทะเบียน กยศ.

 

 

 

 

        

นายเปี่ยมลาภ  เลิศทวีคุณทรัพย์

Mr. Peamlarp  Lerttaweekunsup

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : sandpee19@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานทรานสคริปกิจกรรม

 

 

 

 

        

นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ศรี

MISS. Rungnapa  Wongsri

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : porpuibuggabike@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานแบบคำขอกู้ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม

 

 

 

 

        

นายวรภัทร  นิลพันธุ์

Mr. Worapat  Nilapan

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : prettyyoatty@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานตรวจสอบเอกสาร

 

 

 

   

        

นายปิยะวัฒน์  จิตตวิสุทธิกุล

Mr. Piyawat  Jittawisuthikul

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยทองสุข

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3376

E-mail : Jade122535@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งาน DSS(นักศึกษาพิการ)