ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247622
Online User Online1
Today Today62
Yesterday Yesterday96
ThisMonth This Month2,617
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,744
LastYear Last Year76,664

ฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

        

นายยุทธพงษ์  นวมอารีย์

Mr. Yutthaphong  Nuamaree

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3381

E-mail : lermsak23@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานฝ่ายงานบริการและสวัสดิการ

 

 

 

 

        

นายทรงพล  แสนคำ

Mr. Songpol  Sankum

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3372

E-mail : tum_songpol@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานหอพักนักศึกษา

 

 

 

      

       

นายดำรงศิลป์  มาเจริญ

Mr. Damrongsil Majarean

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3379

E-mail : Damrongsil2523@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานทุนการศึกษา

 

 

 

 

        

นางสาวอุไรรัตน์  เตชตติจินดา

MISS. Urairat  Tachatatijinda

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3378

E-mail : ura2527@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานบริการให้คำปรึกษา,เบิกจ่ายลงทะเบียน กยศ.

 

 

 

 

        

นายเปี่ยมลาภ  เลิศทวีคุณทรัพย์

Mr. Peamlarp  Lerttaweekunsup

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : sandpee19@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานทรานสคริปกิจกรรม

 

 

 

 

        

นายวุฒิชัย  ขำตั้ง

Mr. Vutichai  Khamtang

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3384

E-mail : wut6054@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงาน e-studentloan, e-Audit, Web กยศ., Database กยศ.

 

 

 

 

        

นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ศรี

MISS. Rungnapa  Wongsri

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : porpuibuggabike@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานแบบคำขอกู้ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม

 

 

 

 

        

นายวรภัทร  นิลพันธุ์

Mr. Worapat  Nilapan

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : prettyyoatty@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานตรวจสอบเอกสาร

 

 

 

      

        

นางดวงนุช  พิลาบุตร

Mrs. Duangnut  Philabut

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3382

E-mail : Dungnut@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลนักศึกษาที่มีความบกพร่อง DSS

 

 

 

 

        

นายฐิติรัตน์  บุญทิพย์

Mr. Titirat  Boontip

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- (กำลังศึกษา) รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : fdsa.kung@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานบริการสุขภาพและอนามัย