ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413097
Online User Online3
Today Today135
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,328
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,331
LastYear Last Year51,929

งานบริการและสวัสดิการ

       

นายดำรงศิลป์  มาเจริญ

Mr. Damrongsil Majarean

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3379

E-mail : Damrongsil2523@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ควบคุมและดูแลงานบริการและสวัสดิการ

 

 

 

 

        

นางสาวปฐมรัตน์  บุญปรีชา

MISS. Pathomrat  Bunpricha

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3386

E-mail : -

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานประกันอุบัติเหตุและบริการขายอุปกรณ์นักศึกษา

 

 

 

 

        

นายยุทธพงษ์  นวมอารีย์

Mr. Yutthaphong  Nuamaree

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3381

E-mail : lermsak23@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานงานระบบ กยศ.มรน. และงานไอที กยศ.มรน., งานศิษย์เก่าสัมพันธ์, งาน กยศ.

 

 

 

 

        

นายปิยะวัฒน์  จิตตวิสุทธิกุล

Mr. Piyawat  Jittawisuthikul

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยทองสุข

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3376

E-mail : Jade122535@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งาน DSS(นักศึกษาพิการ), งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

 

 

        

นางสาวอุไรรัตน์  เตชตติจินดา

MISS. Urairat  Tachatatijinda

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3378

E-mail : ura2527@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานทุนการศึกษา, กองกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

 

 

        

นายวรภัทร  นิลพันธุ์

Mr. Worapat  Nilapan

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3380

E-mail : prettyyoatty@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานทุนการศึกษา, งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

 

 

        

นายสุธิตา  นกเอี้ยงทอง

Miss. Sutita  Nokeangthong

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3385

E-mail : tl.tualek@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา