ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
412910
Online User Online1
Today Today74
Yesterday Yesterday104
ThisMonth This Month2,141
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,144
LastYear Last Year51,929

งานพัฒนานักศึกษา

        

นายเอนก  ลลิตวสุภิญโญ

Mr. Anek Lalitwasuphinyo

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

คุณวุฒิ :

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : pipat_puttachart@hotmail.co.th

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ควบคุมและดูแลงานพัฒนานักศึกษา

 

 

 

        

นายทรงพล  แสนคำ

Mr. Songpol  Sankum

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3372

E-mail : tum_songpol@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานกีฬาและนันทนาการ, งานวินัยนักศึกษา

 

 

 

 

        

นายเปี่ยมลาภ  เลิศทวีคุณทรัพย์

Mr. Peamlarp  Lerttaweekunsup

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : sandpee19@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, งานพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา