ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
338230
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday110
ThisMonth This Month1,074
LastMonth Last Month8,550
ThisYear This Year34,393
LastYear Last Year47,468

ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา

        

นางสาวปฐมรัตน์  บุญปรีชา

MISS. Pathomrat  Bunpricha

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา

คุณวุฒิ :

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3386

E-mail : -

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา

 

 

 

 

        

นายทรงพล  แสนคำ

Mr. Songpol  Sankum

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3372

E-mail : tum_songpol@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานด้านวินัยนักศึกษา, องค์การนักศึกษา, สภานักศึกษา

 

 

 

 

        

นายเปี่ยมลาภ  เลิศทวีคุณทรัพย์

Mr. Peamlarp  Lerttaweekunsup

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : sandpee19@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, ชุมนุมชมรม, ส่งเสริมศักยภาพ

 

 

 

 

        

นายเอนก  ลลิตวสุภิญโญ

Mr. Anek Lalitwasuphinyo

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- (กำลังศึกษา) รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : pipat_puttachart@hotmail.co.th

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานกีฬาและนันทนาการ

 

 

 

        

นายดำรงศิลป์  มาเจริญ

Mr. Damrongsil Majarean

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3379

E-mail : Damrongsil2523@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานบัณฑิตอุดมคติไทย

 

 

 

 

        

นางสาวสุนิสา  ศรีประถม

MISS. Sunisa  Sriprathom

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : nokkajib0827@gmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานอาจารย์ที่ปรึกษา, เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

 

 

 

 

        

นางสาวลักษณาวลัย  มหาโชติ

MISS. Laksanawalai  Mahachote

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- ศษ.ม.(พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : laksanawalai11@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม

 

 

 

        

นางสาวอุไรรัตน์  เตชตติจินดา

MISS. Urairat  Tachatatijinda

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3378

E-mail : ura2527@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริและค่ายอาสา