ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
352546
Online User Online3
Today Today176
Yesterday Yesterday101
ThisMonth This Month2,609
LastMonth Last Month4,264
ThisYear This Year48,709
LastYear Last Year47,468

งานบริหารทั่วไป

        

นางสาวศรัณย์รมย์  ภู่ระหงษ์

MISS. Sarunrom  Purahong

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3390

E-mail : sarun_p9@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ควบคุมและดูแลงานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

        

นายวุฒิชัย  ขำตั้ง

Mr. Vutichai  Khamtang

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ปวส. (เทคนิคคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

- วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- (กำลังศึกษา) วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3384

E-mail : wut6054@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงาน Web Programming, Database Admin, พัฒนาระบบ, IT

งานที่สนใจ : Image processing, NN, CNN, R-NN, Deep learning, Machine learning, NLP

 

        

นางสาวกฤตนัน  สายสวาท

MISS. Krittanun  Saysawat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : off220430@gmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลแผนงาน, งบประมาณ, งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานการเงินและพัสดุ

 

 

 

        

นางสาวสุนิสา  ศรีประถม

MISS. Sunisa  Sriprathom

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3386

E-mail : nokkajib0827@gmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานธุรการ, งานการเงินและพัสดุ

 

 

 

 

        

นางสาวลักษณาวลัย  มหาโชติ

MISS. Laksanawalai  Mahachote

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- ศษ.ม.(พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

- (กำลังศึกษา)ปร.ด.(พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : laksanawalai11@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานแผนงานและงบประมาณ, งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

        

นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ศรี

MISS. Rungnapa  Wongsri

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานงบประมาณ.

คุณวุฒิ :

- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3386

E-mail : porpuibuggabike@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : งานธุรการ, งานนักศึกษาวิชาทหาร