ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
201993
Online User Online2
Today Today262
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month3,115
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,115
LastYear Last Year76,664

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

        

นางสาวศรัณย์รมย์  ภู่ระหงษ์

MISS. Sarunrom  Purahong

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3386

E-mail : sarun_p9@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานฝ่ายงานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

        

นางสาวกฤตนัน  สายสวาท

MISS. Krittanun  Saysawat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- (กำลังศึกษา) บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : off220430@gmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลแผนงาน, งบประมาณ, งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

        

นายวุฒิชัย  ขำตั้ง

Mr. Vutichai  Khamtang

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิ :

- วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3384

E-mail : wut6054@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงาน Web Programming, Database Admin, พัฒนาระบบ, IT

 

 

 

 

        

นายทรงพล  แสนคำ

Mr. Songpol  Sankum

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3372

E-mail : tum_songpol@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานด้านอาคารสถานที่

 

 

 

 

        

นางสาวลักษณาวลัย  มหาโชติ

MISS. Laksanawalai  Mahachote

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

- ศษ.ม.(พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3374

E-mail : laksanawalai11@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานจัดการความรู้, หน่วยควบคุมภายใน

 

 

 

        

นางสาวสุธิตา  นกเอี้ยงทอง

MISS. Sutita Nokeangthong

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณวุฒิ :

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3386

E-mail : TI.toulek@hotmail.com 

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานธุรการ

 

 

 

 

               

นายวรภัทร  นิลพันธุ์

Mr. Worapat  Nilapan

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.

คุณวุฒิ :

- ศศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 เบอร์โทรภายใน : 3388

E-mail : prettyyoatty@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ : ดูแลงานประชาสัมพันธ์