ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
288688
Online User Online1
Today Today74
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month2,170
LastMonth Last Month3,739
ThisYear This Year32,319
LastYear Last Year57,491

ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
นายเอนก  ลลิตวสุภิญโญ
ตำแหน่ง : รักษาการ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา