ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
258422
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month2,053
LastMonth Last Month4,286
ThisYear This Year2,053
LastYear Last Year57,491

ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
นายเอนก  ลลิตวสุภิญโญ
ตำแหน่ง : รักษาการ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา