ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413055
Online User Online1
Today Today93
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,286
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,289
LastYear Last Year51,929

ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
อาจารย์อำนวย  สอิ้งทอง
ตำแหน่ง : รักษาการ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา