ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
301255
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday201
ThisMonth This Month1,090
LastMonth Last Month3,618
ThisYear This Year44,886
LastYear Last Year57,491

ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
นายเอนก  ลลิตวสุภิญโญ
ตำแหน่ง : รักษาการ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา