ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
294723
Online User Online2
Today Today36
Yesterday Yesterday119
ThisMonth This Month1,818
LastMonth Last Month3,033
ThisYear This Year38,354
LastYear Last Year57,491

ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
นายเอนก  ลลิตวสุภิญโญ
ตำแหน่ง : รักษาการ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา