ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
343744
Online User Online1
Today Today233
Yesterday Yesterday115
ThisMonth This Month2,220
LastMonth Last Month4,368
ThisYear This Year39,907
LastYear Last Year47,468

ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
นายเอนก  ลลิตวสุภิญโญ
ตำแหน่ง : รักษาการ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา