ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
269877
Online User Online1
Today Today181
Yesterday Yesterday174
ThisMonth This Month2,636
LastMonth Last Month5,833
ThisYear This Year13,508
LastYear Last Year57,491

::ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์::

                         กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้บรรลุตามเป้าหมาย

                        .......................................................................................................................................................................................................

::ปรัชญา::

                                                                                        "กิจกรรมดี นักศึกษาเด่น เน้นบริการ"

::วิสัยทัศน์::

“เป็นองค์กรมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต เป็นที่ยอมรับ      ในภูมิภาคตะวันตก เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

::พันธกิจ::

                                                                     1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีมีทักษะชีวิต

                                                                     2. จัดบริการและสวัสดิการให้นักศึกษาและศิษย์เก่า

                                                                     3. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

::วัตถุประสงค์::

                                                                     1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต จิตอาสา

                                                                     2. จัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา

                                                                     3. เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล