Statistics Statistics
505236
Online User Online2
Today Today55
Yesterday Yesterday262
ThisMonth This Month6,341
LastMonth Last Month6,020
ThisYear This Year30,098
LastYear Last Year80,206


 

             2.4 ครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ

                  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้ครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญ คือ ครัวเรือนต้องทำบัญชีครัวเรือน โดยมีอาจารย์ประจำครัวเรือนทำหน้าที่กำกับและติดตามประจำทุกเดือน รวมทั้งครัวเรือนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนด

             2.5    การพัฒนาโครงการ

                  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสังเคราะห์ภาพรวมของสาเหตุความยากจนของแต่ละครัวเรือน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น “โมเดลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” กระบวนการแก้ปัญหาความยากจนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างเสริมสุขภาพ และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

                  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกิจกรรมและพัฒนาโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำครัวเรือน อาจารย์คณะทำงานในแต่ละคลัสเตอร์ และอาจารย์ผู้สนใจทั่วไป ผู้นำหมู่บ้าน และภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อออกแบบกิจกรรมและพัฒนาโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการพัฒนาบนฐานภูมิสังคมมาเป็นแนวทางในออกแบบกิจกรรมและพัฒนาโครงการ จากการระดมความคิดสามารถออกแบบกิจกรรมและพัฒนาโครงการใน 4 ขั้นตอนดังนี้