Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 ครั้งที่   กำหนดการประชุม
04/2564 ประชุม : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
05/2564 ประชุม : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
06/2564
ประชุม : วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
07/2564 ประชุม : วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
08/2564 ประชุม : วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
09/2564 ประชุม : วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
10/2564 ประชุม : วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
11/2564 ประชุม : วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
12/2564 ประชุม : วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

โครงการวิจัยใหม่ ที่รอเข้ารับการพิจารณาครั้งต่อไป

ลำดับ

จาก

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

เลขที่

โครงการวิจัย

-

- - - -

 

1. AF 02-07 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย 

2. AF 03-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

3. AF 04-07 แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

4. AF 05-07 แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. AF 06-07 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย

6. AF 07-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย

     กรณีอาสาสมัครวิจัยมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

AF 07-07.1 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย เด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์

AF 07-07.2 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย สำหรับเด็กอายุ 12 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

AF 07-07.3 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย สำหรับผู้ปกครอง

 

พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด