Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 

 ครั้งที่  กำหนดการประชุมประจำปี 2566
01/2566
ประชุม : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
02/2566
ประชุม : วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
03/2566
ประชุม : วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
04/2566
ประชุม : วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
05/2566
ประชุม : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
06/2566
ประชุม : วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
07/2566
ประชุม : วันพุธที่ 19 เมษายน  2566
08/2566
ประชุม : วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
09/2566
ประชุม : วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
10/2566
ประชุม : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
11/2566
ประชุม : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
12/2566
ประชุม : วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
13/2566
ประชุม : วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
14/2566
ประชุม : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

 

1. AF 02-07 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย 

2. AF 03-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

3. AF 04-07 แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

4. AF 05-07 แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. AF 06-07 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย

6. AF 07-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย

7. แบบประเมินเครื่องมือวิจัย 

     กรณีอาสาสมัครวิจัยมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

1.AF 07-07.1 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
เด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์

2.AF 07-07.2 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
สำหรับเด็กอายุ 12 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3.AF 07-07.3 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
สำหรับผู้ปกครอง