แนะนำการอบรมออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจอบรมเพื่อใช้ประกอบการขอรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

1. https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NU+NU042+2020/about

2. https://elearning-necast.nrct.go.th/courses?id=54

3. https://mucerr-online-training.mahidol.ac.th/

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 

 ครั้งที่  กำหนดการประชุมประจำปี 2566
01/2566
ประชุม : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
02/2566
ประชุม : วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
03/2566
ประชุม : วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
04/2566
ประชุม : วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
05/2566
ประชุม : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
06/2566
ประชุม : วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
07/2566
ประชุม : วันพุธที่ 19 เมษายน  2566
08/2566
ประชุม : วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
09/2566
ประชุม : วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
10/2566
ประชุม : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
11/2566
ประชุม : วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
12/2566
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
01/2567
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
02/2567
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
03/2567
ประชุม : วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

 

 

1. AF 02-07 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย 

2. AF 03-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

3. AF 04-07 แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

4. AF 05-07 แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. AF 06-07 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย

6. AF 07-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย

7. แบบประเมินเครื่องมือวิจัย 

     กรณีอาสาสมัครวิจัยมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

1.AF 07-07.1 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
เด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์

2.AF 07-07.2 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
สำหรับเด็กอายุ 12 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3.AF 07-07.3 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
สำหรับผู้ปกครอง