Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 

 ครั้งที่  กำหนดการประชุมประจำปี 2565
01/2565
ประชุม : วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2564
02/2565
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
03/2565
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 09 ธันวาคม 2564
04/2565
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2565
05/2565
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
06/2565
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
07/2565
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน  2565
08/2565
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
09/2565
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
10/2565
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
11/2565
ประชุม : วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
12/2565
ประชุม : วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
13/2565
ประชุม : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
14/2565
ประชุม : วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

 

1. AF 02-07 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย 

2. AF 03-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

3. AF 04-07 แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

4. AF 05-07 แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. AF 06-07 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย

6. AF 07-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย

7. แบบประเมินเครื่องมือวิจัย 

     กรณีอาสาสมัครวิจัยมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

1.AF 07-07.1 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
เด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์

2.AF 07-07.2 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
สำหรับเด็กอายุ 12 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3.AF 07-07.3 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
สำหรับผู้ปกครอง

พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด