Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 ครั้งที่   กำหนดการประชุม
04/2564 ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
05/2564 ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
06/2564
ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
07/2564 ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
08/2564 ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
09/2564 ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
10/2564 ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
11/2564 ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
12/2564 ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

โครงการวิจัยใหม่ ที่รอเข้ารับการพิจารณาครั้งต่อไป

ลำดับ

จาก

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

เลขที่

โครงการวิจัย

-

- - - -

 

1. AF 02-07 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย 

2. AF 03-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

3. AF 04-07 แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

4. AF 05-07 แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. AF 06-07 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย

6. AF 07-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย

7. แบบประเมินเครื่องมือวิจัย 

     กรณีอาสาสมัครวิจัยมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

AF 07-07.1 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย เด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์

AF 07-07.2 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย สำหรับเด็กอายุ 12 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

AF 07-07.3 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย สำหรับผู้ปกครอง

พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด