Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 ครั้งที่   กำหนดการประชุม
04/2564

ประชุม : วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

05/2564 ประชุม : วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
06/2564
ประชุม : วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
07/2564 ประชุม : วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
08/2564 ประชุม : วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
09/2564 ประชุม : วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
10/2564 ประชุม : วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
11/2564 ประชุม : วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
12/2564 ประชุม : วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

โครงการวิจัยใหม่ ที่รอเข้ารับการพิจารณาครั้งต่อไป

ลำดับ

จาก

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

เลขที่

โครงการวิจัย

-

- - - -

 

     
1. AF 02-07 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา(สำหรับอาจารย์/นักวิจัย)
2. AF 03-07 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
3.   สารบัญ
4. AF 04-07 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย
5. AF 05-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับอาสาสมัครวิจัย
6. AF 06-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
7. AF 11-07 โครงการวิจัย (Proposal) และคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเขียนโครงการวิจัย
8. AF 11-07.1 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลา 1 ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยที่จะทำจริงอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย)
9. แบบประเมินเครื่องมือวิจัย  
10.   การตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity)
    วิธีที่ 1 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และให้คำแนะนำ

 

  วิธีที่ 2 แบบประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และให้คำแนะนำ