แนะนำการอบรมออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจอบรมเพื่อใช้ประกอบการขอรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

1. https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NU+NU042+2020/about

2. https://elearning-necast.nrct.go.th/courses?id=54

3. https://mucerr-online-training.mahidol.ac.th/

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 

 ครั้งที่  กำหนดการประชุมประจำปี 2567
04/2567
ประชุม : วันพุธที่ 23 มกราคม 2567
05/2567
ประชุม : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
06/2567
ประชุม : วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567
07/2567
ประชุม : วันพุธที่ 4 เมษายน  2567
08/2567
ประชุม : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567
09/2567
ประชุม : วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
10/2567
ประชุม : วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567
11/2567
ประชุม : วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567
12/2567
ประชุม : วันพุธที่ 18 กันยายน 2567
01/2568
ประชุม : วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567
02/2568
ประชุม : วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567
03/2568
ประชุม : วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567

 

 

1. AF 02-07 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย 

2. AF 03-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

3. AF 04-07 แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

4. AF 05-07 แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

5. AF 06-07 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย

6. AF 07-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย

7. แบบประเมินเครื่องมือวิจัย 

     กรณีอาสาสมัครวิจัยมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

1.AF 07-07.1 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย
เด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ – ต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์

2..AF 07-07.3 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย

สำหรับผู้ปกครอง

 

 

 

ธันวาคม