Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

 ครั้งที่   กำหนดการประชุม
06/2562

ปิดรับ : วันพุธที่ 4 เมษายน 2562

ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

   07/2562

ปิดรับ : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ประชุม : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

   08/2562

ปิดรับ : วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2562

ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

   09/2562

ปิดรับ : วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

ประชุม : วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

  010/2562

ปิดรับ : วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

ประชุม : วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

  011/2562

ปิดรับ : วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

ประชุม : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

  012/2562

ปิดรับ : วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ประชุม : วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

โครงการวิจัยใหม่ ที่รอเข้ารับการพิจารณาครั้งต่อไป

ลำดับ

จาก

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

เลขที่

โครงการวิจัย

-

- - - -

 

     
1. AF 02-07 บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา(สำหรับอาจารย์/นักวิจัย)
2. AF 03-07 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
3.   สารบัญ
4. AF 04-07 ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย
5. AF 05-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับอาสาสมัครวิจัย
6. AF 06-07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
7. AF 11-07 โครงการวิจัย (Proposal) และคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเขียนโครงการวิจัย
8. AF 11-07.1 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลา 1 ปี (ตารางกำหนดช่วงเวลารายเดือนที่ระบุขั้นตอนกิจกรรมการวิจัยที่จะทำจริงอย่างละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย)
9. แบบประเมินเครื่องมือวิจัย  
10.   การตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity)
    วิธีที่ 1 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และให้คำแนะนำ

 

  วิธีที่ 2 แบบประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และให้คำแนะนำ