Statistics Statistics
519167
Online User Online1
Today Today75
Yesterday Yesterday278
ThisMonth This Month4,023
LastMonth Last Month8,167
ThisYear This Year44,029
LastYear Last Year80,206


 

   2.2 ศึกษาข้อมูลสถานะและศักยภาพทุนทางสังคมในพื้นที่

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ใช้กระบวนการศึกษาข้อมูลสถานะและศักยภาพทุนทางสังคมในพื้นที่ โดยการจัดเวทีสนทนากลุ่มเพื่อสะท้อนสถานะและศักยภาพทุนทางสังคม เช่น คนดี คนเก่ง คนสำคัญ กลุ่มทางสังคม องค์ชุมชน หน่วยงาน/ แหล่งประโยชน์ ในพื้นที่ ปัญหาและความต้องการ และแนวทางการแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แกนนำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนจากครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสนทนา ทั้งนี้เพื่อนำใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่เป็นกลไกในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนต่อไป

             2.3 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของครัวเรือนยากจน

                  สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะทำงานได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุสาเหตุความยากจนของแต่ละครัวเรือน เพื่อสังเคราะห์ภาพรวมสำหรับวางแผนการดำเนินการในลำดับต่อไป

ปัญหาและความต้องการ (สาเหตุ)

แนวทางการแก้ปัญหา

1. ไม่มีที่ดินทำกิน

--> สร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ขนาดเล็ก

2. ประกอบอาชีพอาชีพรับจ้างทั่วไป (ตามฤดูกาล)

--> สร้างอาชีพเสริม

3. มีภาระต้องดูแลสมาชิกในครัวเรือน

   (ผู้สูงวัย บุพการี ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก)

--> เสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเองและ

     สุขอนามัยในครัวเรือน

4. สมาชิกในครัวเรือนไม่สามารถประกอบอาชีพ
    สร้างรายได้ (เด็ก ผู้สูงวัย ผู้พิการ)

--> สร้างอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงวัย