Statistics Statistics
505231
Online User Online2
Today Today50
Yesterday Yesterday262
ThisMonth This Month6,336
LastMonth Last Month6,020
ThisYear This Year30,093
LastYear Last Year80,206


 

                  2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 100 ครัวเรือน (รายได้ของครั วเรือนต่ำกว่า 38,500 บาท/คน/ปี) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 อย่างน้อย 50 ครัวเรือน โดยมีรูปแบบการดำเนินงาน ดังนี้

                       2.1 การสำรวจครัวเรือนยากจนเชิงประจักษ์ในหมู่บ้านเป้าหมาย

                            สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการวางแผนและสร้างกระบวนการคัดเลือกครัวเรือนยากจนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

                            1) เลือกหมู่บ้านเป้าหมายเร่งรัดพัฒนาระดับ 1 และระดับ 2 จากข้อมูลตัวชี้วัดพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค.) และข้อมูล จปฐ. ของกรมพัฒนาชุมชน

                            2) ลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายตาม ข้อ 1) เพื่อพบปะกับผู้ใหญ่บ้านและแกนนำหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้านได้ชี้เป้าหมายครัวเรือนยากจน

                            3) ลงพื้นที่เพื่อสอบทานข้อมูลรายครัวเรือน โดยการเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์

                            4) สรุปรายชื่อครัวเรือน จำนวน 100 ครัวเรือน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ

                               - มีรายได้ต่ำกว่า 38,500 บาท/คน/ปี

                               - ไม่มีที่ดินทำกิน หรือ

                               - มีที่ดิน (ไม่เกิน 5 ไร่) แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างรายได้