Statistics Statistics
451685
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday407
ThisMonth This Month3,970
LastMonth Last Month7,885
ThisYear This Year56,753
LastYear Last Year89,924


 

  1.  งานบริการวิชาการแก่สังคม

                  1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา ยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น และ 2) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น มีพื้นที่การดำเนินงานในภาคกลางฝั่งตะวันตก 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ผลการดำเนินงานมีดังนี้

                       1.1 การประชุมขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และพัฒนาการจังหวัดภูมิภาคตะวันตก