Statistics Statistics
413481
Online User Online1
Today Today194
Yesterday Yesterday127
ThisMonth This Month5,713
LastMonth Last Month5,519
ThisYear This Year18,549
LastYear Last Year89,924


 

           นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้โครงการ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

           สถาบันวิจัยพัฒนาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์ และนักวิจัย ที่นำได้ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งสนับสนุนโครงการจัดทำวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1 (TCI) และอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ACI (ASEAN Citation Index)

Volume 13  Number 5 (September – October 2018)

ตีพิมพ์จำนวน 10 เรื่อง

Volume 13  Number 6 (November – December 2018)

ตีพิมพ์จำนวน 10 เรื่อง

Volume 14  Number 1  (January-February 2019)

ตีพิมพ์จำนวน 10 เรื่อง

Volume 14  Number 2  (March-April 2019)

ตีพิมพ์จำนวน 10 เรื่อง

Volume 14  Number 3 (May-June 2019)

ตีพิมพ์จำนวน 10 เรื่อง

Volume 14  Number 4 (May-June  2019)

ตีพิมพ์จำนวน 10 เรื่อง