Statistics Statistics
503855
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday156
ThisMonth This Month4,960
LastMonth Last Month6,020
ThisYear This Year28,717
LastYear Last Year80,206


 

            13. โครงการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs 2018) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม วินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ 2) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยในระดับนานาชาติ 3) เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิดและแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับนานาชาติ และ 4) เพื่อให้ผลงานของคณาจารย์ได้รับการยอมรับ สอดรับกับหลักการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัดประกันคุณภาพอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

           หัวข้อการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย 1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2) วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3) วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4) วิทยาศาสตร์สุขภาพและกฎหมายการแพทย์ 5) การพยาบาล 6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7) วิศวกรรมน้ำอุทกวิทยาน้ำใต้ดินและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) การจัดการการต้อนรับและการท่องเที่ยว 9) การวิจัยแบบสหวิทยาการ 10) พระพุทธศาสนาสำหรับประเทศไทย 4.0 โดยมีจำนวนบทความที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้นำเสนอ 110 บทความ