Statistics Statistics
223014
Online User Online1
Today Today628
Yesterday Yesterday214
ThisMonth This Month3,380
LastMonth Last Month12,161
ThisYear This Year40,388
LastYear Last Year96,194


 

2.   ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็ง และนำองค์ความรู้ไปสู่การยกระดับการศึกษาและการบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจดังนี้

2.1 งานวิจัย

     สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัย และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย เป็นคณะทำงานบริหารจัดการ โดยคณะอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามกลไกที่กำหนด นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่

                       1. ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน

                       2. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม

                       3. ศูนย์วิจัยวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

                       4. หน่วยวิจัยดิจิทัลทรานส์ฟอเมทัล