Statistics Statistics
122705
Online User Online1
Today Today372
Yesterday Yesterday601
ThisMonth This Month8,578
LastMonth Last Month7,051
ThisYear This Year36,273
LastYear Last Year42,202


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาตัวบ่งชี้การท่องเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร์ ในจังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์
นางสาวปัทมพร คงดี
นางสาวศุภนิภา พงษ์เวียง
นางสาวน้ำฝน ขวัญตำ
นางสาวศรัญยา เศลาอนันต์