Statistics Statistics
166694
Online User Online2
Today Today232
Yesterday Yesterday158
ThisMonth This Month6,767
LastMonth Last Month9,522
ThisYear This Year80,262
LastYear Last Year42,202


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาตัวบ่งชี้การท่องเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร์ ในจังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์
นางสาวปัทมพร คงดี
นางสาวศุภนิภา พงษ์เวียง
นางสาวน้ำฝน ขวัญตำ
นางสาวศรัญยา เศลาอนันต์