Statistics Statistics
301352
Online User Online1
Today Today219
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month1,838
LastMonth Last Month7,028
ThisYear This Year118,726
LastYear Last Year96,194


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาตัวบ่งชี้การท่องเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร์ ในจังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์
นางสาวปัทมพร คงดี
นางสาวศุภนิภา พงษ์เวียง
นางสาวน้ำฝน ขวัญตำ
นางสาวศรัญยา เศลาอนันต์