Statistics Statistics
206847
Online User Online1
Today Today515
Yesterday Yesterday174
ThisMonth This Month11,982
LastMonth Last Month12,239
ThisYear This Year24,221
LastYear Last Year96,194


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แนวทางการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์สมยศ  สืบจากดี 
นายอำนวย  สมจันทร์
นางสาวกัลยรัตน์  บัวนาค
นางสาววนิดา  ทองปอน