Statistics Statistics
109058
Online User Online1
Today Today342
Yesterday Yesterday273
ThisMonth This Month1,982
LastMonth Last Month9,324
ThisYear This Year22,626
LastYear Last Year42,202


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แนวทางการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์สมยศ  สืบจากดี 
นายอำนวย  สมจันทร์
นางสาวกัลยรัตน์  บัวนาค
นางสาววนิดา  ทองปอน