Statistics Statistics
109012
Online User Online1
Today Today296
Yesterday Yesterday273
ThisMonth This Month1,936
LastMonth Last Month9,324
ThisYear This Year22,580
LastYear Last Year42,202


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : รูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำในชุมชนไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยท้องถิ่นภายใต้โครงการนครปฐม: นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น  

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
นายอเนก  สุวรรณมุสิทธิ์
นางสาวรัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ