Statistics Statistics
155748
Online User Online1
Today Today739
Yesterday Yesterday188
ThisMonth This Month5,343
LastMonth Last Month8,521
ThisYear This Year69,316
LastYear Last Year42,202


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : รูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำในชุมชนไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยท้องถิ่นภายใต้โครงการนครปฐม: นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น  

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
นายอเนก  สุวรรณมุสิทธิ์
นางสาวรัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ