Statistics Statistics
207342
Online User Online1
Today Today367
Yesterday Yesterday120
ThisMonth This Month12,477
LastMonth Last Month12,239
ThisYear This Year24,716
LastYear Last Year96,194


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : รูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำในชุมชนไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยท้องถิ่นภายใต้โครงการนครปฐม: นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น  

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม
ผศ.พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม
นายอเนก  สุวรรณมุสิทธิ์
นางสาวรัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ