Statistics Statistics
166630
Online User Online2
Today Today168
Yesterday Yesterday158
ThisMonth This Month6,703
LastMonth Last Month9,522
ThisYear This Year80,198
LastYear Last Year42,202


 

แผนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการบริหารวิชาการ

มาตรการ

  1. ทำความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนางาน อาชีพของชุมชนในท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เอื้อต่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น 
  3. ทำความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับภาคเอกชนทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
  4. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารวิชาการ

มาตรการ

  1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
  2. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการมากขึ้น
  3. ปรับปรุงระบบการคิดภาระงานของมหาวิทยาลัย ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ

 

กลยุทธ์ที่ 3 ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญ

มาตรการ

  1. ส่งเสริมกระบวนการที่ใช้การจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/สังคม
  2. จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการให้เพียงพอต่อการบริการสังคม