Statistics Statistics
16952
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday106
ThisMonth This Month1,170
LastMonth Last Month1,674
ThisYear This Year2,844
LastYear Last Year14,108


 

ประวัติฯ

                      ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 ได้กำหนดให้มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการไว้ในโครงสร้างบริหารงานของวิทยาลัยครูวิทยาลัยครูนครปฐมในครั้งนั้นจึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการขึ้นใช้สถานที่เป็นห้องประชุมเล็กของอาคารหอสมุดวิทยาลัยครูเรียกว่า ห้อง ศวบ. โดยวิทยาลัยได้แต่งตั้งอาจารย์สุเวช ณ หนองคาย เป็นหัวหน้าศูนย์คนแรกเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2530 ซึ่งภารกิจหลักของสำนักวิจัยมี 2 ประการคือ การทำวิจัยสถาบันและให้บริการเกี่ยวกับการทำวิจัย กับการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยครู เมื่อครบวาระ 2 ปีแล้ว จึงสรรหาหัวหน้าศูนย์วิจัยใหม่ ซึ่งสถาบันได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ปิยะพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2532 จนกระทั่งปี 2535 ในช่วงที่มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งผู้บริหารจากหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ช่วงนี้จึงถือเป็นการหมดวาระของหัวหน้าศูนย์ และได้สรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรดล สุขปิติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากวิทยาลัยเมื่อ 20 กรกฎาคม 2535 พร้อมกับได้ย้ายสำนักงานศูนย์มาตั้งที่ห้องชั้นสองด้านทิศตะวันตกของอาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย จนกระทั่งครบวาระ 4 ปี เมื่อ 19 กรกฎาคม 2539 ในช่วงปี 2539 – 2540 เป็นเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยว่างเว้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตน์ ยืนนาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการศูนย์    

 

          ต่อจากนั้นได้มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นใช้และมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารสถาบันราชภัฏทำให้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และตำแหน่งผู้บริหารเรียกว่า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ในโอกาสนี้สถาบันได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา บุณยศรีสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2540 จนครบวาระเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2544 และรักษาการในตำแหน่งต่อจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2545

 

                    วาระต่อมาสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางกฤติยา วงศ์ก้อม เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2545 จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในเป็นผลให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนาและตำแหน่งผู้บริหารเรียกว่า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งนางกฤติยา วงศ์ก้อม ได้รักษาการในตำแหน่งจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2548 และในโอกาสต่อมาได้มีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากนั้น นางกฤติยา วงศ์ก้อม ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2548 ทั้งนี้ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน