Statistics Statistics
387804
Online User Online1
Today Today66
Yesterday Yesterday187
ThisMonth This Month66
LastMonth Last Month5,888
ThisYear This Year82,796
LastYear Last Year122,382


 

โครงการที่ 1) การพัฒนารหัสสองมิติและแบบจำลองสื่อบันทึกสำหรับช่องสัญญาณการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบสองมิติ 

                  หัวหน้าโครงการ ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

โครงการที่ 2) แนวทางการลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเห็ด

                  หัวหน้าโครงการ กสมล ชนะสุข

โครงการที่ 3) ผลของอุณหภูมิการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาของข้าวเหนียวก่ำ

                  หัวหน้าโครงการ นิตยา จันกา

โครงการที่ 4) การกักเก็บแอสตาแซนธินจากเศษเหลือของกุ้งเพื่อเสริมในผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรด

                  หัวหน้าโครงการ พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์

โครงการที่ 5) การพัฒนาแก้วกำบังรังสีชนิดใหม่ในระบบแก้วออกซีฟลูออไรด์

                   หัวหน้าโครงการ สุวิมล เรืองศรี

โครงการที่ 6) การพัฒนาแก้วกำบังรังสีชนิดใหม่ที่มีลูเทเทียมเป็นส่วนผสม

                  หัวหน้าโครงการ กีรติ เกิดศิริ

โครงการที่ 7) การพัฒนาแก้วกำบังรังสีชนิดใหม่ในระบบแก้วเทลลูไรท์

                  หัวหน้าโครงการ ภัทรวจี ยะสะกะ

โครงการที่ 8) การพัฒนาแก้วซิลทิลเลเตอร์ออกซีฟลูออไรด์ที่มีผลผลิตทางเเสงสูงสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีเอ็กซ์                 

                  หัวหน้าโครงการ จักรพงษ์ แก้วขาว

โครงการที่ 9) การพัฒนาแก้วที่เติม Dy3+ สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเปล่งเเสงขาวประเภทของแข็ง

                  หัวหน้าโครงการ ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล

โครงการที่ 10) การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางแสงในช่วงตามองเห็นของแก้วที่เติมธาตุหายากโดยใช้อนุภาคนาโน

                    หัวหน้าโครงการ ยศกิต เรืองทวีป

โครงการที่ 11) การพัฒนาระบบปลูกผลึกเดี่ยวเเบบการเผาให้หลอมละลายด้วยความร้อนของเปลวไฟเพื่อผลิตทับทิมสำหรับประยุกต์เป็นวัสดุเปล่งเเสงสีแดง

                    หัวหน้าโครงการ กิติพันธ์ บุญอินทร์

โครงการที่ 12) การพัฒนาระบบวัดการตอบสนองทางซินทิลเลชันสำหรับผลึก LaBr3:Ce เเละ LuYAP

                    หัวหน้าโครงการ พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์

โครงการที่ 13) ผลของกระบวนการแปรรูปต่อการเปลี่ยนแปลงสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว

                    หัวหน้าโครงการ จารุชา ยี่แสง 

โครงการที่ 14) กำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมคอนกรีตที่ใช้แล้วแทนมวลรวมหยาบและหินฝุ่นแทนมวลรวมละเอียด

                    หัวหน้าโครงการ วิศวินทร์ อัครปัญญาธร

โครงการที่ 15) การพัฒนาอาคารเรียนโครงสร้างเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในประเทศไทย

                    หัวหน้าโครงการ เอกนรา จันดา

โครงการที่ 16) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามเพื่อการส่งออกของประเทศไทย

                     หัวหน้าโครงการ มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์

โครงการที่ 17) การพัฒนาบริษัทส่งออกจำลองแบบมีส่วนร่วมของผู้เพาะเลี้ยงในอุตสาหกรรมปลาสวยงามเพื่อการส่งออกของประเทศไทย

                        หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ สมพล สุขเจริญพงษ์