Statistics Statistics
503881
Online User Online1
Today Today64
Yesterday Yesterday156
ThisMonth This Month4,986
LastMonth Last Month6,020
ThisYear This Year28,743
LastYear Last Year80,206


 

ประวัติหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 มีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

พ.ศ. 2530-2532

วิทยาลัยครูนครปฐม ได้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 โดยตั้งอยู่ที่ห้องประชุมเล็กของอาคารหอสมุดวิทยาลัยครู เรียกว่าห้อง ศวบ. และแต่งตั้งให้อาจารย์สุเวช  ณ หนองคาย เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

พ.ศ. 2532-2535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ปิยะพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งผู้บริหารจาก “หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” มาเป็น “ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ช่วงนี้จึงถือเป็นการหมดวาระของหัวหน้าศูนย์

พ.ศ. 2535-2539

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรดล  สุขปิติ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ห้องชั้น 2 ด้านทิศตะวันตกของอาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย

พ.ศ. 2539-2540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตน์  ยืนนาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารสถาบันราชภัฏ “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” โดยมี “ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ” เป็นผู้บริหาร

พ.ศ. 2540-2544

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา  บุณยศรีสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จนครบวาระ และรักษาการในตำแหน่งต่อมา

พ.ศ. 2545-2548

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ อาจารย์กฤติยา  วงศ์ก้อม เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ “สถาบันราชภัฏ” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายใน “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” โดยมี “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็นผู้บริหาร

พ.ศ. 2548-2552

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้แต่งตั้ง อาจารย์กฤติยา วงศ์ก้อม เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

พ.ศ. 2552-2556

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้ย้ายสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาไปตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 4

พ.ศ. 2556-2560

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2559 และได้ย้ายสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มาตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 4

พ.ศ. 2560-2561

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

พ.ศ. 2561-2564

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

พ.ศ. 2564-2565

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา