Statistics Statistics
387170
Online User Online3
Today Today146
Yesterday Yesterday316
ThisMonth This Month5,320
LastMonth Last Month6,793
ThisYear This Year82,162
LastYear Last Year122,382


 

แบบฟอร์มขอขยายโครงการวิจัยจากกองทุนส่งเสริม (ววน.) ประจำปี 2565 
คู่มือระบบ NRIIS
1. คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการในระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย 
แบบฟอร์มการเงิน สตง. 2565
1. แยกวิจัยของสตง.-ให้วิจัย 
2. ตัวอย่างเก็บรายละเอียดข้อมูลวิจัย 
3. Powerpoint นำเสนอ 11 พฤษภาคม 2564 
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนส่งเสริม (ววน.) ประจำปี 2565
ประกาศฯ ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการปี 2565 
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติโครงการ 2565 
ตัวอย่างบันทึกขอแต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย 2565 
ตัวอย่างบันทึกส่งหน้าบัญชีทุน 2565 
ประกาศฯ ขั้นตอนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2563 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 
คู่มือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2563 (update 6 สิงหาคม 2563) 
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า / รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กองทุน ววน.)
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน 
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า (ฉบับแก้ไข) เพื่อขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน 
4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) และผลงานตีพิมพ์ เพื่อขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 
5. แบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
6. แบบฟอร์มการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยฯ 
7. แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (มหาวิทยาลัย) 
9. แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัย) 
10. หลักเกณฑ์การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 เดือนแรก) สำหรับงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562