Statistics Statistics
287595
Online User Online2
Today Today133
Yesterday Yesterday150
ThisMonth This Month4,911
LastMonth Last Month9,362
ThisYear This Year104,969
LastYear Last Year96,194


 

1. แบบฟอร์มการขยายเวลา(ระดับโครงการ) ประจำปี 2564-FF 
2. คู่มือการขยายโครงการ-นักวิจัย ประจำปี 2564-FF 
3. คู่มือการขยายโครงการ-ผู้ประสานหน่วยงาน ประจำปี 2564-FF 
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนส่งเสริม (ววน.) ประจำปี 2564
ประกาศฯ ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า / รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กองทุน ววน.)
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน 
2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า (ฉบับแก้ไข) เพื่อขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน 
4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) และผลงานตีพิมพ์ เพื่อขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 
5. แบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
6. แบบฟอร์มการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยฯ 
7. แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (มหาวิทยาลัย) 
9. แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัย) 
10. หลักเกณฑ์การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (6 เดือนแรก) สำหรับงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562