Statistics Statistics
400896
Online User Online2
Today Today151
Yesterday Yesterday178
ThisMonth This Month5,964
LastMonth Last Month7,194
ThisYear This Year5,964
LastYear Last Year89,924


 

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนส่งเสริม ววน. (สกสว.) ประจำปี 2563
ประกาศฯ ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่าน
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มโครงการวิจัยจากกองทุนส่งเสริม ววน. (สกสว.) ประจำปี 2564
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563
ประกาศฯ ขั้นตอนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2563 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 
คู่มือกองทุนส่งเสริม ววน. (สกสว.) ประจำปี 2563
คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565 
คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย
คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Tiras) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
คู่มือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2563 (update 6 สิงหาคม 2563) 
ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอส่งหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฯ
แบบฟอร์มและคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัย (ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป)
1. ตัวอย่างบิลเงินสด (ระบุชื่อโครงการวิจัยตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย)
2. ตัวอย่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
3. ประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 2561
4. บัญวัสดุ 
5. ใบสำคัญการจ่ายเงิน 
6. ทะเบียนคุมเช็ค (แก้ไข 27 มี.ค. 2562)