Statistics Statistics
142541
Online User Online1
Today Today60
Yesterday Yesterday234
ThisMonth This Month657
LastMonth Last Month9,675
ThisYear This Year56,109
LastYear Last Year42,202


 

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนส่งเสริม ววน. (สกสว.) ประจำปี 2563
ประกาศฯ ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่าน
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563
ประกาศฯ ขั้นตอนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2563 
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 
คู่มือกองทุนส่งเสริม ววน. (สกสว.) ประจำปี 2563
คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย
คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Tiras) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
คู่มือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2563 
แบบฟอร์มและคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัย (ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป)
1. ตัวอย่างบิลเงินสด (ระบุชื่อโครงการวิจัยตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย)
2. ตัวอย่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
3. ประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 2561
4. บัญวัสดุ 
5. ใบสำคัญการจ่ายเงิน 
6. ทะเบียนคุมเช็ค (แก้ไข 27 มี.ค. 2562)