Statistics Statistics
143418
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday336
ThisMonth This Month1,534
LastMonth Last Month9,675
ThisYear This Year56,986
LastYear Last Year42,202


 

ประกาศทุน รายได้ ปี 2563

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 1)

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 2)

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3)

แก้ไขผลการพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 (อ.อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ)


ประกาศทุน รายได้ ปี 2562

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 1)

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3)

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R ปีงบประมาณ 2562

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุน Publication Clinic สำหรับคณะปีงบประมาณ 2562

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุน Publication Clinic สำหรับคณะ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 2

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 2


ประกาศทุน รายได้ ปี 2561

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 2

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 3

ประกาศทุน รายได้ ปี 2561

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R ปีงบประมาณ 2561

ประกาศทุน รายได้ ปี 2561

ผลการพิจารณา โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศทุน รายได้ ปี 2560

ผลการพิจาราณา โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ2560

ประกาศทุน รายได้ ปี 2560

ผลการพิจารณา โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2560

ประกาศทุน รายได้ ปี 2560

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R ปีงบประมาณ2560

ประกาศทุน รายได้ ปี 2560

ผลการพิจารณาโครงการทุนสนับสนุน Publication Clinic สำหรับสาขาสังคมศาสตร์ และครุศาสตร์ ปีงบประมาณ2560

ประกาศทุน รายได้ ปี 2560

ผลการพิจารณาโครงการทุนสนับสนุนครุภัณฑ์การวิจัยสู้ความเป็นเลิศสำหรับหน่วยวิจัย ปีงบประมาณ2560

ประกาศทุน รายได้ ปี 2560

แก้ไขผลการพิจารณาโครงการทุนสนับสนุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) ชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ2560

ประกาศทุน รายได้ ปี 2560

แก้ไขผลการพิจารณาโครงการทุนสนับสนุน Publication Clinic สำหรับสาขาสังคมศาสตร์ และครุศาสตร์ ปีงบประมาณ2560

ประกาศทุน รายได้ ปี 2559

ผลการพิจารณา โครงการวิจัยสถาบันงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research ปีงบประมาณ2559

ประกาศทุน รายได้ ปี 2559

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ2559

ประกาศทุน รายได้ ปี 2559

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559

ประกาศทุน รายได้ ปี 2559

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559

ประกาศทุน รายได้ ปี 2559

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559